Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Název:  LAVA CZ s.r.o.,
IČ: 17567661
DIČ: CZ17567661
se sídlem: Smetanovo náměstí 132, Litomyšl, 57001
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové
kontaktní údaje:
e-mail: pema@lavacomposite.com
web: www.lavaexplore.cz
(dále jen „prodávající“) 

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.lavaexplore.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

  1. Objednání zboží

2.1 Kupující provádí může objednávku vytvořit  na základě předchozí registrace prostřednictvím svého zákaznického účtu. Stejně tak může objednávku vytvořit vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. Údaje, které kupující uvede v zákaznickém účtu  jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.3. Kupující může objednávat zboží z internetového obchodu prodávajícího prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce prodávajícího. Při objednávání zboží je kupující povinen uvést následující údaje:jméno a příjmení /  IČO , adresu, telefonní číslo, e-mailová adresu, název zboží, počet kusů zboží, způsob dopravy zboží, způsob platby za zboží

2.4. Před odesláním objednávky si kupující může zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5. Součástí internetového obchodu je i konfigurátor zboží. Kupující může zboží konfigurovat podle svých potřeb a požadavků. Možnosti konfigurace zboží jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Cena zboží v závislosti na konfiguraci je uvedena na webové stránce prodávajícího. Kupující je povinen uvést všechny požadované informace pro konfiguraci zboží při objednávání zboží. Pokud kupující tyto informace neuvede, může to vést k prodloužení dodací lhůty nebo k tomu, že zboží nebude odpovídat požadavkům kupujícího.

2.6. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě potvrzení takovéto objednávky e-mailem. 

2.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

2.8. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

2.9. V případě zjevné chyby při uvedení ceny zboží na webové stránce kupujícího, není prodávající povinen dodat takovou objednávku kupujícímu. Prodávající zašle kupujícímu novou nabídku.

2.10. LAVA CZ s.r.o. si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde ze strany kupujícího k zaplacení celé kupní ceny.

2.11. Vytvořením objednávky se pro vás tyto OP stávají závazné. Součástí OP je i Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a Způsob dopravy a platby. 

  1. Cena zboží a platba

3.1. Cena zboží je uvedena na webové stránce prodávajícího. Cena zboží je platná v okamžiku objednání zboží. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího v sekci Způsob dopravy a platby.

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží.

  1. Dodací podmínky

4.1. V případě, že kupující zvolí možnost využití dopravy přepravní společností, bude zboží dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V případě, že kupující zvolí variantu osobního vyzvednutí zboží, je místem vyzvednutí město Litomyšl. Přesná adresa vyzvednutí bude upřesněna v e-mailové či telefonické komunikaci.  V případě, že kupující zvolí variantu osobního předání zboží, tak místo předání bude opět upřesněno v e-mailové či telefonické komunikaci. Podrobnější informace naleznete v sekci Způsob dopravy a platby.

4.2. Zboží, u kterého je uvedeno, že je skladem, Vám bude doručeno během 4 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží objednané na zakázku dodáváme dle individuální dohody stanovené v objednávce. Náklady na dopravu zboží nese kupující.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.  Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2.Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Náklady na vrácení zboží budou vráceny jen do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Odstoupit od smlouvy nelze, pokud bylo zboží upravené na míru.Vrácené zboží nesmí být poškozené ani opotřebené.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí této informace.V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující vrátí zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího. Zboží musí být vráceno 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí vrátit kupující nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým proběhla platba. Prodávající nemusí však peníze vrátit dříve, než kupující vrátí zboží.

5.4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
– v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.5.  Subjekty s IČO, tedy právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu, nemají ze zákona právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Právo na odstoupení od smlouvy má pouze spotřebitel, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Subjekt s IČO může odstoupit od smlouvy pouze v případě, že se smluvní strany dohodnou na odstoupení od smlouvy nebo pokud mu právo na odstoupení od smlouvy vyplývá ze zvláštního zákona. V případě, že se smluvní strany dohodnou na odstoupení od smlouvy, musí být tato dohoda písemná. V dohodě musí být uvedeny všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy, včetně důvodu odstoupení od smlouvy. Pokud právo na odstoupení od smlouvy vyplývá ze zvláštního zákona, musí být tento zákon výslovně uveden v odstoupení od smlouvy.

  1. Práva z vadného plnění

6.1. Zboží je dodáváno v souladu s kupní smlouvou. V případě, že zboží není v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo na reklamaci zboží. Kupující je povinen reklamovat zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží není v souladu s kupní smlouvou, nejpozději však do 24 měsíců od zakoupení zboží. Reklamaci zboží kupující uplatní u prodávajícího písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího.

6.2. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

6.3. Na výrobek zakoupený subjektem s IČO neplatí klasická 24měsíční záruka. Prodávající odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí. Tato odpovědnost je upravena občanským zákoníkem. Kupující s IČO je (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout. Pokud kupující s IČO vady zboží vytkne včas, může uplatnit práva z vadného plnění. Záruka za jakost lze mezi podnikateli samozřejmě smluvit, popřípadě může vyplývat ze záručního listu.

6.3. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto OP.

  1. Osobní údaje

7.1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na domovské stránce internetového obchodu.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

8.2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

8.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

8.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5. 12.  2023.