Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je vystaven společností LAVA CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 132, Litomyšl 57002, IČO: 17567661, zapsaného u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající“ či „LAVA CZ“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od LAVA CZ.

Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytne požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 1. Práva z vadného plnění

Jako doklad o záruce vystavuje LAVA CZ ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti, které si strany sjednaly, a že je vhodné pro účel, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

 

Kupující má právo na:

 • odstranění vady bezplatně, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné
 • výměnu zboží za nové, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy, pokud je vadné zboží nepoužitelné

Pokud má zboží vady, může spotřebitel uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění může uplatnit i osoba, která je právnickou osobou a koupila zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, pokud zboží použila pro podnikatelské účely.

 1. Lhůta pro uplatnění reklamace

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Spotřebitel může uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12  měsíců (použitým  zbožím se rozumí používané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno).

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

 

 1. Postup při uplatnění reklamace

4.1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat jeho stav. Pokud zboží vykazuje vady, je kupující povinen je bez odkladu reklamovat u prodávajícího. Při převzetí viditelně poškozeného obalu zboží od přepravce je potřeba vše vyznačit v předávacím protokolu přepravce. Kupující může také odmítnout převzetí zboží od přepravce. 

Kontrola zboží při převzetí je důležitá, protože umožňuje kupujícímu zjistit případné vady zboží ještě předtím, než zboží začne užívat. Pokud kupující vady zboží při převzetí nezjistí, může mu to ztížit nebo dokonce znemožnit uplatnění reklamace.

Při kontrole zboží při převzetí je kupující povinen zkontrolovat zejména následující:

 • zda je zboží v souladu s objednaným zbožím
 • zda zboží nemá poškození způsobené přepravou
 • zda zboží má všechny součásti a příslušenství

 

4.2. Uplatnění reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit písemně nebo ústně. Při ústním uplatnění reklamace je spotřebitel povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, předmět reklamace a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Spotřebitel je povinen doložit reklamované zboží. Pokud je reklamace uplatněna v provozovně prodávajícího, je spotřebitel povinen zboží předložit k prohlídce.Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen o přijetí reklamace vydat spotřebiteli potvrzení.
  


Reklamované zboží je možné odeslat na adresu prodávajícího: 

LAVA CZ s.r.o.

Smetanovo náměstí 132, Litomyšl 57001

 

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství. Doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady, způsob vyřízení reklamace jaký je požadován a kontaktní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a popř. emailovou adresu). 

 

Prodávající následně vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. Potvrzení je zasílané emailem. Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží, bude vyhodnoceno až v reklamačním řízení.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížená o cenu nedodaného příslušenství.

4.3. Kdy se záruka na zboží nevztahuje

Každý kupující obdrží návod k použití. Při jeho nerespektování může docházet k situacím, kdy kupující zboží poruší  a nebude ho následně možné reklamovat. Kupující by se měl vyvarovat následujícímu: 

 • mechanickému poškození zboží
 • používání zboží v podmínkách, do kterých není určeno (mechanické a chemické vlivy,    které zboží mohou poškodit)
 • neodborné instalaci či obsluze
 • zanedbáním péče o zboží (nesprávné či nedostatečné čištění)
 • vlastním úpravám zboží (nátěry, opravy)
 • poškození přírodními živly nebo vyšší mocí

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 

4.4. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

4.5. Vyřízení reklamace

Reklamace se musí vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vystaví kupujícímu potzvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat.

 1. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

 

Tento Reklamační řád je platný od 5. 12. 2023 a je součástí OP.